§1 Všeobecné ustanovenia

Tieto podmienky používania Online objednávky FotoExpres formuláru (ďalej len "podmienky") obsahujú základné informácie o spôsobe objednávania fotografických služieb poskytovaných prostredníctvom portálu www.fotoexprespo.sk a najmä spôsobe objednávania a preberania vyvolaných snímok. Vlastníkom portálu www.fotoexprespo.sk je:

FotoExpres Jedlák s.r.o, Hlavná 101, 08001 Prešov, Slovakia. IČO: 50118226, IČ DPH: SK2120189874

§2 Podmienky vybavenia objednávky

Osoba, ktorá používa servis FotoExpres (ďalej len "klient") si môže objednať tlač snímok prostredníctvom servisu FotoExpres bez predošlej registrácie. Potvrdením objednávky Klient vyjadruje súhlas s týmito Podmienkami. Fotografické služby sú poskytované podľa platnej ponuky a cenníka uverejnených na webovej stránke: www.fotoexprespo.sk
Fotografické služby poskytované prostredníctvom portálu FotoExpres zahŕňajú tlač snímok na darčekové predmety zo súborov uložených vo formáte .jpg, .gif alebo .png a zaslaných Klientom prostredníctvom systému Fotoexpres na webovej stránke portálu www.fotoexprespo.sk. V prípade, že Klient chce mať potlač na čiernom tričku a nechce mať potlačenú celú plochu obrázka, ale len jeho časť (napr. biele písmo na čiernom tričku), je potrebné aby bol zaslaný obrázok transparentný, čiže vo formáte Portable Network Graphics = s príponou .png
Transparentným obrázkom sa myslí obrázok bez pozadia, kde su vyobrazené len elementy, ktoré budú tlačené. Pri objednávke tričiek je potrebné do komentáru uviesť veľkosť trička, prípadne iné želanie ako napr. vloženie textu a podobne. Ak nie je inak dané v komentári, je štandardne potlačená vždy predná strana produktu (u tričiek hruď, u hrnčekov ľavá časť od uška = pre pravákov). Objednávky zo systému FotoExpres sú vybavované len štúdiom FotoExpres Prešov. Po zaslaní objednávky a jej prijatí bude Klientovi na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke doručené "Potvrdenie prijatia objednávky". Objednávka nebude prijatá v prípade:

 • vzniku pochybností o obsahu objednávky;
 • ak bude registračný formulár vyplnený nesprávne;
 • akéhokoľvek poškodenia doručených súborov;
 • vzniku okolností, ktoré bránia úplnému alebo čiastočnému vybaveniu objednávky.

 • O zamietnutí prijatia objednávky bude Klient informovaný spôsobom uvedeným v odseku 7, iba ak by to neumožňovalo nesprávne uvedenie adresných údajov Klienta.

  §3 Dodacie podmienky

  Hotová objednávka bude odoslaná najneskôr do 5 pracovných dní od zadania objednávky Slovenskou poštou. V prípade osobného odberu v predajni si Klient môže prevziať hotovú objednávku osobne po uplynutí doby 24 hodín od zadania objednávky.

  §4 Dodacia doba

  Všetky objednávky sú vykonávané s najvyššou dôslednosťou a v primeranej, čo najkratšej lehote, najneskôr však v lehote 5 pracovných dní od prijatia objednávky od Klienta.

  §5 Cenník a platby

  Klient zaplatí za poskytnuté služby cenu vypočítanú podľa cenníka uverejneného na webovej stránke www.fotoexprespo.sk vo chvíli objednávania. Klient si môže zvoliť spôsob platby podľa nasledovných možností:

 • platba v hotovosti pri vyzdvihnutí objednávky v Štúdiu;
 • platba "na dobierku" (v prípade zaslania vyhotovených snímok Slovenskou poštou);
 • §6 Uchovávanie prác

  Po vybavení objednávky sú fotografie/súbory odoslané klientom odstránené z pamäte počítačov Štúdia. Fotografie/súbory Klientov sú uchovávané na serveri obsluhujúcom firmou FotoExpres do momentu ich odstránenia firmou FotoExpres. Zasielanie objednávky potlače na darčekové predmety s obsahom protiprávneho charakteru akýmkoľvek spôsobom porušujúcim všeobecne platné právne predpisy, najmä vyzývajúce k rasovej, etnickej a náboženskej neznášanlivosti, obsahujúcich pornografiu, vyznávajúcich fašizmus, nacizmus, komunizmus, propagujúcich násilie, urážajúcich náboženské cítenie, práva iných osôb a rozširujúce obraz osôb, ktoré nevyjadrili súhlas s umiestnením svojho obrazu vo FotoExpres je zakázané.

  §7 Reklamácie

  Na zakúpené a dodané služby a tovar môže byť v prípade ich rozporu s objednávkou uplatnená reklamácia. Prípadné reklamácie musia byť uplatňované na adrese Štúdia. Podmienkou na začatie reklamačného konania je popis výhrad k produktu alebo službe. Pri uplatnení reklamácie je nutné dodať reklamovaný výrobok na adresu Štúdia, v ktorom bola poskytnutá služba spolu s dokladom o kúpe. V prípade neodôvodnenej reklamácie všetky náklady hradí Klient. V prípade doporučených zásielok a zásielok na dobierku v prípade poškodeného obalu v prítomnosti zamestnanca pošty spíšte zápisnicu o škode a neprijímajte tovar. Prijatie tovaru Klientom napriek zisteniu očividných poškodení obalu znamená, že k doručeniu nemáte žiadne výhrady.

  §8 Autorské práva

  Prijatie týchto podmienok je totožné s predložením vyhlásenia zo strany Klienta, že vlastní všetky autorské práva na zaslané materiály a súbory fotografií. V prípade porušenia autorských práv tretích osôb v dôsledku vyhotovenia objednávky Klienta, za takéto konanie plne zodpovedá Klient. V prípade nárokov súvisiacich s autorskými právami uplatňovanými tretími osobami sa Klient zaväzuje čo najrýchlejšie riešiť každý sporný prípad s tretími osobami a oslobodzuje spoločnosť PhDr. Ján Jedlák FotoExpres, Hlavná 101, 08001 Prešov od akejkoľvek zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z disponovania a rozširovania materiálov, na ktoré sa tieto práva vzťahujú.

  §9 Spracovávanie osobných údajov

  Potvrdenie objednávky v servise FotoExpres je totožné s vyjadrením súhlasu na spracovávanie osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. uvedených v registračnom formulári na účely vyhotovenia objednávky. Správcom osobných údajov bude PhDr. Ján Jedlák FotoExpres.

  §10 Záverečné ustanovenia

  V záležitostiach, ktoré tieto podmienky neupravujú sa uplatňujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Obsah týchto Podmienok je k dispozícii v sídle spoločnosti PhDr. Ján Jedlák FotoExpres, na webovej stránke www.fotoexprespo.sk

  Cookies info

  Tato stránka používá a ukladá informácie cookies. Cookie je textový súbor, ktorý sa uloží do pamäte Vášho prehliadača aby pri budúcej návšteve zvýšil efektívnosť webovej stránky. Používateľ môže cookies jednoducho zakázať, alebo môže uložené cookies vymazať. Je úplne bežné, že webové stránky používajú cookies, protože táto funkcia patrí medzi základné funkcie väčšiny webových stránok. V prípade, že si neprajete nepoužívať cookies, môžete túto funkciu jednoducho vypnúť v nastaveniach svojho internetového prehliadača. Cookies sa prestanú ukladať, ale môže to spôsobiť nesprávnu funkčnosť niektorých stránok.